Dacan Mitic BM Biomedical science

USLOVI KUPOVINE

INFORMACIJE

Dacan Mitić-preduzetnik,

Radnja za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata „Kasfero El Diablo Mramor“

Sedište: Mramor b.b 18251, Niš

Republika Srbija

 

Tel / Fax : +381 18 567 444

E-mail: kasfero@kasfero.com

www.kasfero.de

Registarski sud: registarski sud Beograd,

Srbija APR-Agencija za privredne registre

Reg. broj:63399094, BP 50172/2014

Poreski identifikacioni broj: 108362064 PIB-RS

 

 

Sadržaj:

A. Opšti uslovi kupovine

1. Uslovi

2. Zaključenje ugovora

3. Troškovi pri vraćanju proizvoda u okviru Vašeg prava na vraćanje proizvoda

4. Cene i plaćanje

5. Isporuka i uslovi isporuke

6. Odgovornost za nedostatke

7. Zakonska prava.

 

B. Korisničke informacije

1. Informacije o identitetu prodavca

2. Informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda i usluge

3. Informacije o zaključivanju ugovora

4. Informacije o plaćanju i isporuci

5. Informacije o tehničkim koracima koji vode do zaključivanja ugovora

6. Informacije o skladištenju ugovora

7. Informacije o tehničkim greškama pri popunjavanju formulara i mogućnost njihovog ispravljanja

8. Informacije o zaključivanju ugovora na dostupnom jeziku.

 

 

A. Opšti uslovi kupovine

1. Pravni odnosi i učesnici pravnog odnosa

1.1 Ovi uslovi koji su dole navedeni važe za sve pravne odnose izmedju  radnje za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata Kasfero El Diablo (u daljem tekstu “Prodavac“), i kupca- potrošača, bez obzira da li se radi o fizičkom ili pravnom licu. U obzir se uzimaju i važe samo uslovi koji su navedeni od strane prodavca- lični uslovi zatvaranja ugovora i poslovanja od strane kupca se ne uzimaju u obzir, dok to nije posebno uvedeno u ugovoru.

1.2 U ovim uslovima u smislu potrošača se smatra svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao sa svrhom koja ne spada u oblast preduzimačkog poslovanja. Jedan preduzimač se smatra kao svako fizičko ili pravno lice koje zaključivanje ugovora vrši u okviru svog preduzimačkog poslovanja.  

 

2. Zaključenje ugovora

2.1 Svi predstavljeni proizvodi (fotografije) u online prodavnici prodavca, ne predstavljaju ponudu od strane prodavca, ali umesto toga služe kao informacije na osnovu kojih kupac nudi prodavcu zatvaranje ugovora o izabranom proizvodu.

2.2 Kupac može podneti ponudu preko formulara na našoj online prodavnici ubacivanjem podataka u integrovani online formular za naručivanje proizvoda. Unošenjem svojih ličnih podataka i poslednjim pritiskom na klik (poslati) kupac završava pravno vezani proces svoje ponude u odnosu na poručeni proizvod.

2.3 Prodavac može da prihvati ponudu kupca u roku od dva dana, na sledeće načine:

1.-pismenim potvrđivanjem da je primio ponudu na zatvaranje ugovora o izabranom proizvodu (faks ili e-mail) od strane kupca, gde stepen važnosti ponude i potvrde ocenjuje prodavac

2.-dostavom izabranog proizvoda od strane kupca na njegovu adresu

3.-slanjem pismenog naloga kupcu za plaćanje izabranog proizvoda. Ukoliko se sve alternative pokažu kao nerealizovane, prodavac odustaje od ugovora. Ako prodavac ne uspe da obezbedi kupcu proizvod u navedenom roku, to će se smatrati kao odbijanjem ponude s tim rezultatom da kupca više ne vezuje njegova izjava o svojoj kupovini.

2.4 Period za prihvatanje ponude počinje odmah na dan nakon poslate ponude od strane kupca i završava se istekom narednog dana od kada je ponuda stigla.Ukoliko se, period pada u subotu ili nedelju kao poslednji dan, ili na državni praznik, onda se taj poslednji dan pomera i pada se sledećeg radnog dana.

2.5 Porudžbina i kontakt koje pošaljete obrađuju se pomoću automatske obrade naloga. Kupac mora da obezbedi, da njegova e-mail adresa bude tačna, da na toj e-mail adresi od prodavca mogu biti primljeni e-mailovi. Naročito kupac mora da obezbedi pomoću SPAM-FILTERA, koje poruke su nepoželjne ili da sam snosi  odgovornost za sve poruke sa porudžbinama koje je poslao.

 

3. Povratak isporuke prilikom dostave

Ukoliko kupac koristi svoje pravo na vraćenje proizvoda bez navođjenja razloga, redovne troškove povraćaja plaća kupac lično, ako cena robe koja se vraća ne prelazi 10.800,00 Din, ili 92,00 evra. Ako su naručeni proizvodi po većoj ceni a nisu bili dostavljeni u navedenom periodu dostavljanja, troškove povraćaja snosi prodavac.

 

4.Cene i plaćanje

4.1 Cene koje su navedene su konačne i uključuju i PDV. Ako je potrebno, dodatni troškovi isporuke i dostave , biće vam biti dostavljeni uz opis proizvoda.

4.2 Kupci mogu da biraju različite opcije plaćanja, koje su navedene u online prodavnici proizvoda.

4.3 Roba dospeva nakon zaključenja ugovora (nakon plaćanja)

 

5.Isporuka i uslovi isporuke

5.1 Isporuka robe se obavlja redovno na adresu koju je zadao kupac u formular. Tokom završetka transakcije, odnosno uplate novca, ta adresa dostave koju ste naveli za prodavca je merodavna. Što se tiče plaćanja preko PAYPAL, važeća je ta adresa koju ste naveli prilikom plaćanja, ta adresa je za prodavca merodavna.

5.2 Kada transportna kompanija, nije u mogućnosti da dostavi kupcu poručene proizvode na adresu koju je kupac naveo u formularu (npr. netačna adresa, promena adrese) i te iste proizvode  vrati prodavcu,  onda troškove propale isporuke snosi kupac. Ovo važi i u slučaju ako je kupac prihvatio svoje pravo na povraćaj proizvoda, ali nije osigurao okolnosti za preuzimanje poručenih proizvoda, to jest, iz bilo kojih razloga je bio privremeno sprečen da prihvati poručene proizvode. Ovo ne važi u slučaju, kada kupac najavi transportnoj kompaniji ili prodavcu unapred da u dogovoreno vreme ne može obezbediti okolnosti za preuzimanje poručenih proizvoda na adresu koju je naveo u formular.

5.3 Postojeći rizik slučajnog gubitka ili slučajnog pogoršanja i oštećenja prodatog proizvoda snosi i preuzima kupac, a to isto potvrđuje preuzimanjem proizvoda. Ako je kupac preduzetnik, rizik slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja u toku isporuke robe snosi odgovarajuće transportno društvo koje je tu robu prevozilo do mesta poslovanja kupca, u ovom slučaju preduzetnika.

5.4 Prodavac zadržava pravo da odustane od ugovora sa kupcom bez navođenja razloga u slučaju pogrešne ili nepravilne isporuke poručenog proizvoda kupcu posredništvom transportne kompanije. Ovo ne važi kad prodavac lično dostavlja poručeni proizvod kupcu i lično ima kontrolu nad celim procesom isporuke poručenog proizvoda. U slučaju nepravilne ili pogrešne isporuke, prodavac će učiniti sve  da u razumnom vremenu isporuči poručeni proizvod.U slučaju nedostupnosti poručenog proizvoda, kupac će odmah biti obavešten od strane prodavca, a istovremeno biće mu refundiran iznos koji je bio uplaćen od strane kupca pri poručivanju proizvoda.

5.5 Kupiti proizvod, odnosno preuzeti lično, nije moguće iz logističkih razloga.

 

6. Odgovornost za nedostatke

Ovde važi zakonska odgovornost za nedostatke

 

7. Zakonska prava

7.1 Zakoni Republike Srbije, ne računajući zakone o međunarodnoj prodaji proizvoda se primenjuju na sve pravne odnose između stranaka. Za potrošače se izbor zakona primenjuje ukoliko je zaštita o obaveznim odredbama ukinuta u državi u kojoj potrošač ima prebivalište.

7.2 Ukoliko je potrošač trgovac, javno lice, pravno lice ili fizičko lice sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, svi mogući sporovi koji mogu da nastanu izmedju prodavca i kupca u procesu poručivanja, plaćanja i isporuke proizvoda, rešavaju se u nadležnom sudu na teritoriji Republike Srbije. Ako kupac ima svoje sedište ili prebivalište izvan teritorije Republike Srbije, svi mogući sporovi se rešavaju takodje u nadležnom sudu Republike Srbije, koji je ustanoven na osnovu sedišta Firme „Kasfero“. Prodavac u slučaju spora ima pravo da u gore navedenim opcijama pozove nadležni sud na kome je kupac podneo žalbu, tužbu i slično, i da se lično informiše o  procesu. Poručivanjem i plaćanjem poručenog proizvoda kupac prihvata gore uvedene prava iz odseka 7.2 i daje svoju saglasnost.

7.3 Ugovor je moguće sklopiti na srpskom, nemačkom i slovačkom jeziku.    

 

 

B – Korisničke informacije

1. Informacije o identitetu prodavca

Dacan Mitić Preduzetnik- Radnja za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata „Kasfero El Diablo Mramor“

Sedište/Opština: Niš – Palilula Mramor

18251 Mramor, Niš

Republika Srbija

 

Tel / Fax: +381 18 567 444

E-mailkasfero@kasfero.com

http:  www.kasfero.de

Registarski sud : registarski sud Beograd, Srbija

APR-Agencija za privredne registre

Broj:63399094, B1P 0172/2014

Poreski identifikacioni broj PIB : 108362064

Odgovorno Lice: Dipl.Teh. Dacan Mitić

 

2. Informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda i usluge

Osnovne karakteristike proizvoda i usluga se nalaze u opisu proizvoda.

 

3. Informacije o zaključenju ugovora

Zaključenje ugovora izmedju kupca i prodavca, u skladu sa tačkom 2.(vidi gore)

 

4. Informacije o plaćanju i isporuci

Plaćanje se vrši u skladu sa informacijama, uputstvima, pravima i obavezama uvedenih pod tačkom 4. Isporuka se obavlja u skladu sa informacijama, pravima, obavezama i uputstvima koja su uvedena pod tačkom 5 (vidi gore).

 

5. Informacije o tehničkim koracima koji vode do zaključivanja ugovora

Kupac mora da prođe kroz  nekoliko tehničkih koraka kojim ispunjava kriterijume za dostavljanje svoje ponude kupcu. To su sledeći tehnički koraci:

5.0.1 Izabrati proizvod i dodati ga (učitati) u virtuelnu korpu

5.0.2 Prijaviti se u našoj online prodavnici unoseći svoje korisničko ime i lozinku ili ako nemate nalog morate se registrovati unoseći vaše podatke u odgovorajućem formularu

5.0.3 Unošenje tačne adrese za isporuku

5.0.4 Izaberite željenu opciju za isporuku proizvoda

5.0.5 Izbor željenog plaćanja

5.0.6 Kratak pregled podataka za naručivanje

5.0.7 Slanje naloga

5.1 Prihvatanje ponude od strane prodavca uređuje se po članovima 2.3 (vidi gore uslovi prodavca).

 

6. Informacije o skladištenju teksta u ugovoru

Ugovor će biti sačuvan nakon njegovog sklapanja izmedju prodavca i kupca, i poslat kupcu u tekstualnom obliku (npr. tekst, e-mail). Tekst ugovora će biti arhiviran na sajtu Kasfero, a može se preuzeti besplatno od strane kupca na njegovom nalogu koji je zaštićen lozinkom (koju je kupac odredio) i ukoliko je kupac otvorio nalog u online prodavnici prodavca pre podnošenja zahteva za kupovinu proizvoda.

 

7. Informacije o ispravljanju tehničkih grešaka

Pre podnošenja naloga, korisnik može da ispravi svoje tehničke greške koristeći standardne funkcije miša i tastature. Osim toga sve stavke pre obaveznog dostavljanja naloga biće prikazane u jednom prozoru a mogu se korigovati pomoću standardnih funkcija miša i tastature.

 

8. Informacije o zaključivanju ugovora na dostupnim jezicima

Ugovori se mogu zaključiti na srpskom, nemačkom i slovačkom jeziku.      

 

 

C.-Dostava i isporuka

1. Plaćanje

Za isporuku u Srbiji nudimo sledeče opcije plaćanja: -Plaćanje unapred -PAYPAL

 

2. Isporuka

2.1 U zavisnosti od veličine Vašeg naloga, poručeni proizvod biće poslat preko transportne kompanije, brze pošte i slično.

2.2 Mi šaljemo proizvode u celoj Srbiji kao i u susedne zemlje koje se graniče sa Srbijom. Ako želite slanje u drugu zemlju, pošaljite e-mail na kasfero@kasfero.com i upišite ispravno vaše lične podatke, podatke o količini, adresu za isporuku, državu i poštanski broj . Mi ćemo Vam odmah odgovoriti  odgovarajućim e-mail-om, kao i to da li možemo poslati naručeni proizvod, organizovati transport itd. Istovremeno ćemo vam u istom e-mailu poslati i informacije o plaćanju i konkretnu cenu za poručeni proizvod sa isporukom na željenu adresu .Da saznate da li je transport u Vašu državu moguć, kontaktirajte nas na kasfero@kasfero.com

 

3. Troškovi isporuke kupljenog proizvoda

Za pošiljke u okviru Srbije naplaćujemo paušalno 390,00 din za osigurane isporuke. Ako vrednost naručene robe prelazi 10.800,00 din onda troškove transporta snosi prodavac.

 

4. Rok isporuke

Rok isporuke je 5 radnih dana unutar Republike Srbije. Subotom, nedeljom i praznicima neće biti isporuke. Ako naručeni proizvod nije na lageru, vreme isporuke će se shodno tome produžiti.

 

5. Inforamacije o vraćanju proizvoda

Kupac, kao fizičko lice, ima pravo da iskoristi svoje pravo na vraćanje proizvoda bez navođenja razloga o vraćanju, pod uslovom da je kupac svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao sa prodavcem, bez toga da se zaključuje ugovor, a kasnije i isporučeni proizvod koristi u oblast preduzimačkog poslovanja kupca.

 

6. Pravo na vraćanje proizvoda

Kupac kao fizičko lice može da otkaže ugovor i vrati proizvod u roku od 14 dana posle preuzimanja proizvoda, bez navođenja razloga – u pisanoj formi (npr.pismo,e-mai ili faks), ili jednostavno poslati proizvod nazad prodavcu u originalnom pakovanju u roku do 14 dana od preuzimanja istog. Rok počinje od dana prijema ovog upustva u obliku teksta, ali ne pre preuzimanja proizvoda. Period opoziva i pravo na vraćanje proizvoda je dovoljno naznačiti pismenom formom ili jednostavno, poslati proizvod nazad prodavcu.

Opoziv se mora poslati na E-mail: kasfero@kasfero.com

ili pismenom formom na adresu:  Dacan Mitić- preduzetnik,radnja za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata

Sedište: Mramor b.b  18251, Niš

Republika Srbija

E-mail: kasfero@kasfero.com

 

7. Posledice opoziva

U slučaju efikasnog obostranog otkazivanja, klijentu će se vratiti novac koji je uplatio. Mi vam dajemo neke pogodnosti (npr, mogućnost korišćenja prava na opoziv bez razloga), ali ako ne vratite u jednom delu proizvod, ili ga vratite u pogoršanom stanju nego u kojem smo vam proizvod predali ,vi kao klijent ćete biti u obavezi da platite naknadu. Za propadanje u toku korišćenja, morate da platite naknadu koja zbog dogovora u ugovoru prevazilazi testiranje i svojstvo funkcionisanja. Pod „ svojstvom testiranja i funkcionisanja“ se podrazumeva testiranje i isprobavanje robe, na osnovu mogućnosti u prodavnici. Morate snositi troškove nadoknade razlike izmedju neoštećenog i oštećenog stanja proizvoda, ukoliko je vraćeni proizvod oštećen ili delimično oštećen. Inače je povratak robe besplatan za Vas. Obaveze o plaćanju nadoknade moraju biti ispunjeni u roku od 30 dana. Period plaćanja za Vas počinje od trenutka kada pošaljete robu, a za nas po prijemu iste.

 

 

D. Opšte informacije

1. Molimo izbegavajte oštećenje proizvoda. Pošaljite nam robu nazad ako je moguće u originalnom pakovanju sa svim dodacima i sa svim komponentama ambalaže. Ako je potrebno koristite zaštitno pakovanje. Ukoliko nemate original ambalažu, molimo obezbedite odgovarajući paket za adekvatnu zaštitu od oštećenja u transportu.

2. Pošaljite robu ako je moguće direktno do nas. Mi ćemo vam refundirati troškove ako to bude potrebno zbog unapred plaćenih troškova poštarine, osim ako oni treba da budu plaćeni od strane vas.

3. Napominjemo da navedene tačke 1 i 2 nisu preduslov za delotvorno ostvarivanje prava na povlačenje.

 

 

E. Zaštita privatnosti

1. Anonimno prikupljanje podataka

Zadovoljstvo nam je sto posećujete našu prodavnicu i hvala vam što pokazujete interesovanje za naše proizvode i sajtove. Zaštita vaše privatnosti kada koristite naš sajt je veoma važna za nas. Molimo obratite pažnju na sledeće informacije:

 

2. Prikupljanje,obrada i korišćenje ličnih podataka

Mozete posetiti naš sajt bez toga da ostavljate svoje lične podatke. Lični podaci se prikupljaju samo ako vi popunjavanjem ugovora objavite podatke pri  otvaranju računa ili pri uspostavljanju kontakta. Ovi podaci se koriste bez vašeg izričitog pristanka, samo za izvršavanje ugovora i rukovanje vašim zahtevima. Nakon završetka ugovora i plaćanja pune cene, podaci u vezi oporezivanja će biti sačuvani, zadržavanje će biti u zakonski predviđenom vremenu. Međutim biće izbrisani nakon isteka tog perioda.

 

3. Objavljivanje ličnih podataka

Obradom naloga prikupljamo lične podatke u okviru ugovora od osoblja odgovornog u  transportnom preduzeću za dostavu robe u meri koja je neophodna da se roba isporuči. Dobijamo podatke o plaćanju, u sklopu institucije koja je ovlašćena za plaćanje.

 

4. Kolačiči (cookies)

Ovaj sajt koristi “kolačiće (cookies)“ koje služe da bi sajt bio razumljiviji i pregledniji, i da bi omogućili efikasnije, sigurnije i brže kretanje na našem web sajtu. Pored toga „kolačići“ omogućavaju i merenje učestalosti poseta na našem web sajtu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u našem računarskom sistemu. Napominjemo da su neki od kolačića prešli sa našeg servera na Vaš računarski sistem, koji su često takozvani „Session-Coockies“. Za kolačiće  je bitno da se automatski brišu nakon završetka sesije pretraživača sa vašeg hard diska. Drugi kolačići ostaju na Vašem računarskom sistemu i omogućavaju nam da prepoznamo Vaš računar tokom sledeće Vaše posete (takozvani trajni kolačić). Naravno možete odbiti kolačice u svakom trenutku ukoliko vaš pregledač to dozvoljava. Imajte na umu da neke funkcije ovog sajta direktno ili samo delimično mogu da se koriste, ako ste podesili ime pregledača tako da kolačići na našem sajtu budu prihvatili funkciju.

 

5. Korišćenje google analitike

Ovaj sajt koristi google analitiku, web analitički servis usluga koji pruža kompanija Google. Google analitika koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke koje su skladištene na Vašem računaru i omogućavaju vam detaljnu analizu korišćenja vašeg sajta. Informacije koje kolačić preuzima (generiše) o korišćenju ovog sajta se obično prenose na server Google u SAD i tamo se čuvaju. U slučaju aktiviranja IP-anonimizacije, vaša IP adresa će biti skraćena članicama Evropske unije ili druge strane u sporazumu o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima vaša IP adresa biće skladištena u serveru u SAD i tamo skraćena. U ime operatora ovog sajta, Google će koristiti ove informacije da proceni korišćenje vašeg web sajta, sastavljati izveštaje o aktivnosti na sajtu  i pružanje drugih internet usluga u vezi operatora sajta. Preuzimanje kolačića je kao deo Google analitike da vaša IP adresa nije povezana sa bilo kojim drugim podacima u Google. Možete odbiti korišćenje kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja na vaš pretraživač. Ipak, ističemo da možete koristiti sve karakteristike ovog sajta u punom obimu. Takođe možete sprečiti prikupljanje podataka generisanih od strane kolačiča o korišćenju sajta (uključujuči i vašu IP adresu) na Google-u i preradu ovih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti dodatak pretraživača (browser-plugin) i instalirati ga, sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

6. Dodatne informacije i kontakti

Imate pravo na besplatne informacije o vašim sačuvanim podacima, kao i pravo na ispravku, blokiranje i brisanje podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi prikupljanja, obrade ili korišćenja vaših ličnih podataka, molimo kontaktirajte nas. Kontakt adresa je na našoj web strani- kontakt- podaci. Kontakt za online prodavnicu www.kasfero.de 

 

7. Odgovornost

Identifikacija odgovornog pružaoca usluga

Odgovoran za ovaj provajder internet-domena i FB strane za potrebe zakona o korišćenju teleservisa (TDG) zakon koji reguliše informacione i komunikacione usluge (luKDG) i u vezi informativnog sadržaja,pravo štampe,i državni ugovor o medijskim usluga, je :

Dacan Mitić    Preduzetnik,Radnja za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata Kasfero El Diablo Mramor

Sedište: Mramor bb 18251 Mramor kod Niša

Republika Srbija

 

Tel / Fax: +381 18 567 444

E-mail: kasfero@kasfero.com

Web: www.kasfero.de

Odgovorno Lice: Dipl.Teh.Dacan Mitić Registarski sud : Registracioni sud Beograd,Srbija,

APR-agencija za privredne registre Registarski broj : 63399094, BP 50172/2014

Poreski identifikacioni broj : PIB-RS 108362064

 

 

F. Dodatna pravna obaveštenja:

1. Odgovornost za sadržaj online ponude Kasfero

Dacan Mitić, preduzetnik, vlasnik adnje za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata Kasfero El Diablo Mramor,u daljem tekstu Kasfero, ne preuzima nikakvu odgovornost za pravovremenost, korektnost, potpunost i kvalitet pruženih informacija u online prodavnici. Potraživanja odgovornosti od Kasfero firme, koja se odnose na naknadu štete, materijalne ili nematerijalne, izazvane upotrebom ili korišćenjem uvedenih informacija , uglavnom su isključena, osim ako je dokazano namerno ili grubo zanemarivanje svih ponuda koje obavezuju Kasfero. Kasfero izričito zadržava to pravo, da bez posebne najave, izbriše, privremeno ili dugotrajno delove stranica ili cele ponude ili prekine njihovo objavljivanje.  

 

2. Literatura i linkovi

Direktne ili indirektne literature ka eksternim internet stranicama (linkovima) leže izvan odgovornosti Kasfero. Stoga Kasfero  izričito zabranjuje da u vreme povezivanja odgovorajuće stranice budu  nezakoniti sadržaji. Kasfero nema nikakav uticaj na sadašnje i buduće dizajne i sadržaje povezanih/priključenih stranica. Zato se Kasfero izričito distancira od svih sadržaja povezanih/priključenih stranica čiji su linkovi promenjeni. Ova izjava važi za sve navedene internet ponude na Kasfero sajtu, kao i za spoljne unose u knjige gostiju- blog, forum, chat, eventualno postavljene na Kasfero sajtu. Za ilegalne, netačne ili nepotpune sadržaje i informacije, a naročito kod šteta nastalih iz upotebe ili zloupotrebe tih informacija povezane su isključivo sa provajderom stranice na kojoj se nalaze ti sadržaji, a ne  sa sajtom  www.kasfero.de.

 

3. Autorska prava i pravo zakona

Kasfero nastoji da u svim publikacijama autorska prava grafike, audio dokumenta, video sekvence i tekstove, koristi svoju grafiku, svoje audio dokumente, video sekvence i tekstove ili da koristi besplatne grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove. Sve pomenuto i eventualno zaštićeno od strane trećih lica u okviru brendova internet ponude su po odredbama važećeg zakona i prava vlasništva njihovih registrovanih vlasnika. Autorska prava za bilo koji materijal koji je stvorio Kasfero ostaje isključivo samo u vlasništvu Kasfero. Svako kopiranje ili korišćenje takvih grafika, audio dokumenta, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozovljeno bez saglasnosti i odobrenja od strane Kasfero.  

 

4. Politika privatnosti

Ako u okviru interneta imate ponuđenu mogućnost da unesete lične i poslovne podatke (e-mail, ime, adresa), unos ovih podataka od strane korisnika je na dobrovoljnoj osnovi. Korišćenje i plaćanje svih usluga su dozvoljene ako je tehnički moguće i razumno da bez specifikacije bilo kakvih ličnih podataka (ili na osnovu specifikacije anonimnih podataka ili lažnih imena).  

 

5. Pravna vrednost odricanja

To оdricanje se smatra као deo publikacije interneta sa kojeg je tekst ove stranice. Ukoliko delovi ili pojedini termini ove izjave nisu dobri ili ne odgovaraju u smislu prava zakona, onda preostali delovi dokumenata, njihovi sadržaji i valjanost ostaju nepromenjeni. Potrošač ima pravo na povlačenje, tako što je potrošač svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao sa svrhom koja ne spada u oblast preduzimačkog poslovanja: povlačenjem možete da otkažete ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga u pisanoj formi (npr. pismo, e-mail ili faks) ili ako je roba pre roka vraćena nazad. Rok počinje od dana prijema ovog upustva u obliku teksta, ali ne pre prijema robe od strane primaoca (u slučaju ponavljanja isporuke robe ne pre prijema prve delimične isporuke), a takođe ne ispunjava svoje obaveze i uslove. Period opoziva je dovoljan da roba ne bude isporučena klijentu.

Opoziv se mora poslati na E-mail : kasfero@kasfero.com , radnja za trgovinu i proizvodnju biljnih preparata Kasfero El Diablo

Sedište: Mramor b.b 18251 Mramor kod Niša

Republika Srbija

E-mail: kasfero@kasfero.com

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
Komunikujte VIZUELNO, pitajte i savetujte se jednostavno, brzo i sigurno sa kompetentnim savetnikom iz tima Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN. Za Vas smo tu Ponedeljkom, Sredom i petkom od 17.00h do 18.00, Utorkom i četvrtkom od 19.20h do 20.20h Zovi me! - Thyroid centro KASFERO NATURMEDIZIN
» skinite Skype, zovite besplatno!
Translate »
UA-50715495-1